സാവിത്രിയും അമ്മയാണ് 6 [മാന്താരം] 948

വിനുവിനെ ഒന്ന് നോക്കീട്ട് പെട്ടന്ന് വീണ്ടും അവൾ തറയിൽ ഇരുന്നു…..
കുണ്ണ കുലുക്കി……

കുറെ നേരം വീണ്ടും കുളിക്കിയിട്ടും പാൽ വന്നില്ല……

ഒടുവിൽ സാവിത്രിക് അത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു…..

വിനു ‘അമ്മ കുണ്ണ കുലുക്കുന്നതിൽ ഒരു ഫലവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവൻ മുകളിൽ നോക്കി നിന്നും……

പെട്ടന്ന് വിനുവിന്റെ കുണ്ണയിൽ ഒരു ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു…..

വിനു ഒന്ന് താഴേക്കു നോക്കി……

‘അമ്മ തന്റെ ലിങ്കം വായിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു……
അമ്മയുടെയും വായിലെ ചൂട് തന്റെ കുണ്ണയിൽ അറിയാൻ പറ്റി…..
വിനു ഒന്ന് കുണ്ണയിട് വിറച്ചു…..

സാവിത്രി മകന്റെ കുണ്ണ ഒരു മടിയോടെ വായിലാക്കി…..
ആദ്യം വായിൽ കുണ്ണ വെച്ചെങ്കിലും അവൾ പെട്ടന്ന് തന്നെ പുറത്തെടുത്തു…..

അവൾ വീണ്ടും കഷ്ടപ്പെട്ട് അവൾ വായിൽ എടുത്തു…..
അവൾ എന്നിട്ട് പയ്യെ ഊമ്പാൻ തുടങ്ങി…..

ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ തന്റെ കുണ്ണ ഊമ്പുന്നത്…..

അത് സ്വന്തം ‘അമ്മ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് ചെയുന്നു…..

സാവിത്രിക് വേറെ വഴി ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ് അവൾക്കു ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്….

സാവിത്രി മകന്റെ കുണ്ണ തന്റെ വായിൽ ഇട്ട് ഊമ്പി…..

വിനു അമ്മയുടെയും ഊമ്പലിന്റെ സുഖത്തിൽ കൈ രണ്ടും സാവിത്രിയുടെ തലയിൽ വെച്ചു…..
ഭർത്താവിന് പോലും സാവിത്രി ഇതുവരെ ഊമ്പി കൊടുത്തിട്ടില്ല…..
അദ്യമായിട്ടാണ് അവൾ കുണ്ണ വായിലെടുക്കുന്നത് തന്നെ……

സാവിത്രി കുണ്ണ ഊമ്പലിൽ അവളുടെ പല്ലുകൾ കുണ്ണയിൽ കൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു….
വിനു ഒന്ന് പയ്യെ വിളിച്ചു. ആ…

46 Comments

Add a Comment
  1. എന്തായി? വരാറായോ

  2. Where is that next part?

  3. വെയ്റ്റിംഗ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *