സാവിത്രിയും അമ്മയാണ് 6 [മാന്താരം] 948

വിനു തന്റെ തല പിൻവലിച്ചു…..

അവനു ശ്വാസം മുട്ടിപോയ്….
അവന്റെ വാ നിറച്ചും അമ്മേടെ വഴുപ്പൽ ആയിരുന്നു….

അത് എല്ലാം അവന്റെ വായിനുള്ളിൽ തന്നെ പോയി…..

സാവിത്രി ഒരു നിമിഷം അവൾ എല്ലാം മറന്നു പൊയി…..
തന്റെ മകനാണ് എന്നുള്ള ബോധം വന്നു…..
അപ്പോഴാണ് അവൾ കൈയ് വിടുവിച്ചത്…..

സാവിത്രി നല്ലത് പോലെ കിതക്കുന്നുണ്ടായിരുഞ്ഞു…..

വിനു അമ്മയെ നോക്കി….
അമ്മക്ക് ഇത്രെയും വെള്ളം വന്നതിൽ അവൻ അതിശയിച്ചു…..

ഒരു തുള്ളിപോലും പുറത്തു പോയില്ല സമ്മതിച്ചില്ല…..
തന്റെ തല പിടിച്ചു അമർത്തി വെച്ചതുകൊണ്ട്……

വിനു വീണ്ടും പൂർച്ചാലിൽ പോയി….

രണ്ടു കാലും പൊക്കി. തോളിൽ വെച്ചു…..

എന്നിട്ട് രണ്ടു തുടയും മാറി മാറി നക്കി…..

എന്നിട്ട് വീണ്ടും പൂറിൽ മുഖം അടുപ്പിച്ചു….

വാ തുറന്നു നക്കാൻ തുടങ്ങി…..

മകൻ നക്കൽ നിർത്തിയില്ലേ എന്ന് അവൾ തല കുനിച്ചു നോക്കി…..

അവൻ വീണ്ടും പൂർ തിന്നാൻ തുടങ്ങി….
സാവിത്രി ശീൽകാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും തുടങ്ങി…..

സാവിത്രിക്ക് വീണ്ടും വെള്ളം പോയ്…..
അതുമുഴുവൻ അവന്റെ വായിൽത്തന്നെ പോവുകയും ചെയ്തു…..

സാവിത്രിയുടെ പൂർ നിർത്താതെ വെള്ളം ചീറ്റി….

അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ അവൻ പൂർത്തീറ്റ തുടർന്ന്…..

തുടർച്ച ആയ പൂർത്തീറ്റയിൽ അവന്റെ വാ കഴച്ചു…..
വിനു പൂർ തീറ്റി നിർത്തി…..

സാവിത്രി കിതച്ചു…..

കൂടെ അവൾ വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു….
തുടർച്ച ആയ പൂർത്തീറ്റയിൽ അവൾക്കു രതിമൂർച്ച ഉണ്ടായി…..

അവളുടെ ശരീരം ആകെ വിറയൽ ഉണ്ടായി…..

46 Comments

Add a Comment
  1. എന്തായി? വരാറായോ

  2. Where is that next part?

  3. വെയ്റ്റിംഗ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *